adiunkt-grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: wynagrodzenie brutto 120.000,00 PLN/rok (uwzględniając koszty pracodawcy) (10.00,00 PLN/miesiąc),
 • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny, lub oświadczenie o terminie uzyskania dyplomu (wymagane jest uzyskanie stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy),
– dorobek publikacyjny z zakresu optycznych wzorców częstotliwości, spektroskopii optycznej, zimnych atomów lub doświadczalnej fizyki atomowej,
– przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Preferowane:
– doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki atomowej (w szczególności eksperymenty z ultrazimnymi atomami),
– budowa systemów laserowych o wysokiej rozdzielczości,
– budowa systemów wysokiej próżni do wychwytywania i chłodzenia atomów

Oferujemy:
– maksymalny okres umowy: 48 miesięcy,
– wynagrodzenie: wynagrodzenie brutto 120.000,00 PLN/rok (uwzględniając koszty pracodawcy) (10.00,00 PLN/miesiąc),
– możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym przy silnym wsparciu grup astronomicznych i fizycznych,
– współpraca z najlepszymi grupami badawczymi na świecie w zakresie wykrywania ciemnej materii za pomocą optycznych zegarów atomowych,
– współpraca międzynarodowa,
– bardzo dobre wynagrodzenie,
– staże międzynarodowe oraz możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych.

Oferujemy zatrudnienie w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu SONATA BIS-11.
Kierownik grantu: Dr Marcin Witkowski.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • Co najmniej jeden (maksymalnie trzy) list polecający
 • List motywacyjny zawierający opis motywacji naukowej, opis zainteresowań badawczych oraz listę publikacji (zaadresowany do prof. dra. hab. Andrzeja Sokali Rektora UMK)
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub oświadczenie o terminie uzyskania dyplomu (wymagane jest uzyskanie stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy).

Link do dokumentów:https://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4306
Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres karolina.kitkowska@umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „RbHg molecules 4„. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2023. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na karolina.kitkowska@umk.pl