adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 140 000 zł/rok brutto brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Wymagane: doktorat z fizyki, chemii lub dziedziny pokrewnej
2. Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu spektroskopii molekularnej lub technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne
3. Wymagane: doświadczenie w spektroskopii laserowej
4. Wymagane: umiejętność programowania i doświadczenie w zakresie metod numerycznych
5. Preferowane: doświadczenie w zakresie technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne, badaniach kształtu linii widmowych, znajomość teorii zderzeń molekularnych
6. Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
7. Umiejętność pracy w zespole i silna motywacja do pracy badawczej

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku postdoca w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Sonata Bis 8. Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN). Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Bielska, prof. UMK

Tytuł projektu: Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych linii molekularnych gazów atmosferycznych

Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej w projekcie będzie prowadzenie pomiarów spektroskopowych w zakresie spektroskopii małych cząsteczek, takich jak tlen, tlenek i dwutlenek węgla lub woda, przy użyciu technik pomiarowych wykorzystujących wnęki optyczne: spektroskopia strat we wnęce (CRDS), spektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) lub spektroskopia dyspersyjna we wnęce rezonansowej (CMDS). Zatrudniona osoba będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie analizy uzyskanych danych przy użyciu zaawansowanych profili linii widmowych. Do jej obowiązków będzie należało prowadzenie prac nad rozwojem technik spektroskopowych, przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentacja uzyskanych wyników podczas konferencji naukowych.

Oferujemy:
– Pracę w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się zespole, rozpoznawalnym w swojej dziedzinie badań.
– Możliwość wyjazdów konferencyjnych.
– Współpracę z najlepszymi grupami zajmującymi się spektroskopią molekularną.
– Brak obowiązków dydaktycznych.

Kwota wynagrodzenia:
140 000 zł/rok brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne). Orientacyjna kwota wynagrodzenia netto ok. 6187 zł/miesiąc.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
Okres zatrudnienia: od 12 do 26 miesięcy.
Data rozpoczęcia pracy: lipiec – październik 2023

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania),
 • życiorys zawodowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) ,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności),
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu,
 • Co najmniej jeden list polecający (maksymalnie trzy),
 • List motywacyjny zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK

Link do dokumentów: https://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4338

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres kbielska[at]umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „Postdoc Sonata Bis 2023.05”. Termin nadsyłania ofert: 28.05.2023. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Uczelnia zastrzega prawo do niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.