adiunkt-grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 8000 zł brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– doktorat z fizyki (nie dłużej niż 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora),
– udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji),
– doświadczenie badawcze z następujących dziedzin: kwantowe układy otwarte, kwantowa teoria informacji, kwantowe splątanie, algebry operatorowe
– znajomość języków programowania (będzie niewątpliwym atutem),
– motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych,
– samodzielność i zainteresowanie tematyką badawczą (kwantowa teoria informacji, kwantowe splątanie, algebry operatorowe, kwantowe odwzorowania dynamiczne),
– znajomość języka angielskiego (znajomość języka polskiego nie jest wymagana),
– umiejętność pracy w zespole.

Stanowisko badawcze w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”.

Warunki zatrudnienia:
– umowa o pracę na stanowiska adiunkta badawczego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy,
– wynagrodzenie 8 000 PLN brutto
– brak obowiązków dydaktycznych

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • Podanie skierowane do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, JM Rektora UMK
 • List rekomendacyjny
  Formularze do pobrania:https://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4344

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres: darch@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości:„1/KFM/2023” (nr oferty 4344). Termin nadsyłania ofert: 28.05.2023r. Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2023 r. Rekrutacja obejmuje rozmowę rekrutacyjną w języku angielskim (możliwość telekonferencji). UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.