adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 10.000 zł brutto miesięcznie
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Kandydat powinien posiadać doktorat z astrofizyki, fizyki lub pokrewnej dziedziny oraz dobrze znać język angielski w mowie i piśmie.
Kandydaci z doświadczeniem w ewolucji gwiazd, syntetycznych populacjach gwiazd, masywnych układach podwójnych i astronomii fal grawitacyjnych są mile widziani. Uwzględniona zostanie również powiązana wiedza specjalistyczna (np. masywne gwiazdy, supernowe, rozbłyski gamma, regiony formowania się gwiazd i formowanie się gromad gwiazd, modelowanie wiatru gwiazdowego, ewolucja układów binarnych/potrójnych, astrofizyka obliczeniowa, obserwacje z dużym przesunięciem ku czerwieni itp.).

Zapraszamy do ubiegania się o 4-letnie (2+2) stanowisko podoktoranckie w zakresie prekursorów fal grawitacyjnych i masywnych gwiazd. Praca jest oferowana na 2+2 lata, przedłużenie w zależności od postępów. Stanowisko jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Polsce w ramach grantu badawczego OPUS kierowanego przez dr Dorottya Szécsi.

Post-doc przeprowadzi modelowanie masywnych gwiazd ze szczegółowymi kodami ewolucyjnymi i zastosuje wyniki w badaniach syntezy populacji do przewidywania częstości występowania fal grawitacyjnych.
Dodatkowo post-doc będzie aktywnie uczestniczyć w mentoringu doktorantów.

Przewidywana data rozpoczęcia: 1 września 2022, ale elastyczna na życzenie.
Wynagrodzenie brutto to 10.000 zł miesięcznie (~2.400 USD) z kilkoma dodatkowymi bonusami.
Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.
Dostępne są hojne fundusze na badania i podróże. Dla silnie zmotywowanych młodych naukowców w Polsce dostępnych jest wiele opcji dodatkowego finansowania.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika znajduje się w historycznym polskim mieście Toruniu i jest pracodawcą równych szans. Do składania wniosków szczególnie zachęca się kobiety i kandydatki z niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych; otrzymają równe szanse podczas procesu selekcji, a także wspierające środowisko podczas pracy.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) 
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)
 • Maksymalnie dwa litery referencyjne

Formularze do pobrania: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4161

Dokumenty oraz ewentualne zapytania należy wysłać na adres e-mail: dorottya@astro.uni.torun.pl w terminie do 1 czerwca 2022. Na podaniu należy umieścić symbol konkursu: WFAiIS-4/IA/2022.

UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorottya@astro.uni.torun.pl