Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna
językoznawstwo, język hiszpański

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2022-08-29
LINK DO STRONY: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4212
OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Wymagania:
– dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa hiszpańskiego,
– udokumentowane przynajmniej 4-letnie doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego (poziom A1-C2);
– udokumentowane doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni lub w instytucji promującej kulturę krajów hiszpańskiego obszaru językowego;
– udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowo-dydaktyczne).
Oczekiwania:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku hiszpańskim;
– zaangażowanie w pracę naukową;
– zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz wydziału.
– podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– odpis dyplomu doktorskiego
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
Dokumenty należy złożyć/ przesłać na adres: Dziekanat, Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 117 lub na adres e-mail zwojcik@umk.pl. Termin dostarczenia dokumentów: do dnia 29.08.2022 r. (do godz. 15:00). Kontakt: zwojcik@umk.pl
Procedura konkursowa:
etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2022. Planowane zatrudnienie od dnia 03.10.2022
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zwojcik@umk.pl