Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • doktorat z fizyki (nie dłużej niż 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora),
 • udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji),
 • doświadczenie badawcze w przynajmniej dwóch z następujących dziedzin: termoluminescencja, optycznie stymulowana luminescencja, stany pułapkowe, modelowanie procesów stymulowanej luminescencji, dozymetria luminescencyjna,
 • znajomość języków programowania (będzie niewątpliwym atutem),
 • motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych,
 • samodzielność i zainteresowanie tematyką badawczą (stymulowana luminescencja, termochronometria),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do prowadzenia zajęć (także w języku angielskim) o charakterze praktycznym,
 • gotowość do poprowadzenia zajęć z podstaw programowania (do wyboru w C/C++/python/Matlab)

Warunki zatrudnienia:

 • planowane zatrudnienie od dnia 01.03.2023 r.
 • umowa o pracę na stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu na okres 24 miesięcy,
 • obowiązki dydaktyczne,
 • obowiązki organizacyjne.

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– odpis dyplomu doktorskiego
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
– List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Dokumenty do pobrania: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4280

Dodatkowe informacje: Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.12.2022. Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres alicja@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „1/KFS/2022„. Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2023.