ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: ok. 8 000 PLN brutto miesięcznie
 • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– bardzo dobra znajomość metod chemii kwantowej takich jak metody sprzężonych klasterów, wielociałowy rachunek zaburzeń, metody funkcjonałów gęstości
– bardzo dobra znajomość teorii oddziaływań międzycząsteczkowych
– znajomość kilku innych istotnych pakietów obliczeniowych chemii kwantowej
– umiejętność programowania w języku FORTRAN lub PYTHON
– język angielski – biegle
– udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje) w chemii kwantowej/fizyce molekularnej, preferowane będą osoby z co najmniej jedną publikacją jako pierwszy autor.

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku adiunkta naukowego w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Sonata Bis 9.
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK

Opis zadań:
– rozwój rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii,
– obliczenia powierzchni oddziaływań molekuła-molekuła wzbudzona.

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie ok. 8000 brutto miesięcznie.
Okres zatrudnienia: do 36 miesięcy.
Rozpoczęcie prac badawczych: 01.12.2021.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) 
  oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).Proszę wskazać adres do korespondencji z poprzednim pracodawcą lub opiekunem doktoratu.

Dodatkowe informacje: Aplikacje oraz pytania o szczegóły dotyczące projektu należy kierować z adnotacją „Sonata Bis 9.2” do dr. hab. Piotra Żuchowskiego, prof. UMK na adres: pzuch@fizyka(KRopka)umk(KrOPka)pl lub piotr(KRopKA)zuchowski@gmail(kRopka)com

Termin składania aplikacji: 25.10.2021, 23:59.

UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pzuch@fizyka.umk.pl