adiunkt – japonistyka, grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wymagania:

 • – dyplom magistra japonistyki (lub: MA in Japanese Studies, MA in Asian Studies – Japanese Studies, MA in Linguistics);
 • – dyplom doktora nauk humanistycznych (preferowany w zakresie językoznawstwa japońskiego,  języka i kultury Japonii lub nauczania języka japońskiego);
 • – dorobek naukowy w zakresie badania języka japońskiego potwierdzony publikacjami w recenzowanych czasopismach i/lub wydawnictwach naukowych;
 • – biegła znajomość języka japońskiego i angielskiego;
 • – preferowana znajomość języka polskiego;
 • – preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (specjalistycznych i w zakresie języka japońskiego) na poziomie akademickim.

Oczekiwania: dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną wydziału

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 •  – podanie
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • – życiorys zawodowy
 • – odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • – odpis dyplomu doktorskiego
 • – informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • – wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania  i ilości stron)
 • – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • – oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)
 • – oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym.

Dokumenty należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego UMK: Dziekanat_Human@umk.pl w terminie do 27.05.2022. Kontakt: Dziekanat_Human@umk.pl@umk.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2022. Planowane zatrudnienie: od dnia 1.10.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Dziekanat_Human@umk.pl