adiunkt naukowy

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– stopień doktora w dziedzinie filozofii/logiki lub matematyki lub innej nauki związanej z tematem projektu uzyskany w okresie 7 lat przed przystąpieniem do projektu;

– stopień doktora nie został nadany kandydatowi przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

– podstawowa wiedza z następujących tematów: topologia, teoria dualności, algebra uniwersalna (ze szczególnym uwzględnieniem algebry Boole’a i Heytinga), geometria i logika modalna;

– dobra znajomość języka angielskiego w mowie, piśmie i słuchaniu;

– nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

 

 

Obowiązki:

– wykonywanie zadań badawczych określonych w opisie projektu;

– udział w projektowaniu i planowaniu szczegółów realizacji zadań badawczych;

– udział w przygotowaniu wyników badań do prezentacji i publikacji;

– prezentowanie i publikowanie wyników badań we współpracy z członkami zespołu realizującego projekt badawczy;

– udział w działaniach związanych z badaniami naukowymi, np. organizowanie konferencji i warsztatów;

– udział w spotkaniach zespołu badawczego;

– współpraca z kierownikiem projektu przy przygotowywaniu wyników badań do publikacji.

 

 

Korzyści:

– pełne wsparcie dla udziału w warsztatach i konferencjach (kilka w roku);

– pełne wsparcie dla krótkoterminowych pobytów badawczych za granicą (do jednego miesiąca, możliwe więcej niż raz w roku);

– możliwość pracy nad otwartymi problemami z zakresu topologii i geometrii regionalnej, logiki modalnej i teorii dualności;

– wsparcie techniczne (laptop, monitor);

– dobre warunki finansowe.

 

 

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN „Logiczno-filozoficzne podstawy geometrii i topologii” (grant NCN nr 2020/39/B/HS1/00216), Kierownik: dr hab. Rafał Gruszczyński.

Warunki zatrudnienia:

– forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;

– pełny etat;

– maksymalny okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Stanowisko typu post-doc to stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie 7 lat przed przystąpieniem do projektu (planowane zatrudnienie od 01.01.2022 r. lub jak najszybciej po tej dacie).

W czasie zatrudnienia w ramach projektu kandydat nie będzie otrzymywał innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.