adiunkt naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Dyplom doktora nauk fizycznych, nauk chemicznych lub dziedziny pokrewnej.

2. Dorobek naukowy w zakresie następujących dziedzin: chemia kwantowa, spektroskopia teoretyczna, fizyka chemiczna, fizyka atomowa. Pożądany jest dorobek świadczący o wiodącej roli kandydata w badaniach, udokumentowany publikacjami jako pierwszy autor,    lub jako autor korespondujący.

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie    pracy naukowej we współpracy zagranicznej.

4. Posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i stworzenia własnej grupy badawczej.

5. Deklarują prowadzenie badań w zakresie    nauk fizycznych.

 

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do składania wniosków o zatrudnienie w Centrum Doskonałości w dziedzinie Astrofizyki i Astrochemii. Centrum Doskonałości z Astrofizyki i Astrochemii rozpoczęło działalność 1 stycznia 2020 roku i utworzone zostało na 6 lat w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W skład Centrum wchodzą wybitni naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii. Strona internetowa Centrum: https://astrochem.umk.pl/

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.