adiunkt naukowy

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– tytuł magistra

– stopień doktora nauk humanistycznych

– obszar badań naukowych wpisujący się łącznie w:

o studia dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej oraz/lub Bałkanów

o studia dotyczące mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych, seksualnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej w Europie

 

 

– udokumentowany dorobek naukowy

o publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach (ze szczególnym uwzględnieniem publikowanych w bazach Web of Science czy Scopus), należy dołączyć kopie trzech wybranych publikacji

o czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

o udział w grantach naukowych

o doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.)

 

 

– biegła znajomość języka angielskiego i wybranego języka Europy Środkowej i    Wschodniej (w mowie i piśmie; rozmowa rekrutacyjna w trybie telekonferencji z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona w całości lub w części w tych językach).

 

 

Zespół badawczy KNOW (Knowledge Complexity and Memory – https://imsert.umk.pl/en/center/know-team/ ) działający w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt – Interakcje Umysł, Społeczeństwo, Środowisko, kierowany przez Adama Kolę (https://adamkola.eu/ ), poszukuje badacza na stanowisko adiunkta naukowego (postdoc) w zakresie studiów nad pamięcią oraz mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych, seksualnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bałkanach.

Stanowisko adiunkta naukowego (postdoc) jest częścią nowego projektu – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w ramach której Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został wybrany jedną z 10 najlepszych uczelni w Polsce i wsparty dodatkowymi środkami na rozwój potencjału naukowego. Centrum Doskonałości IMSErt jest flagową instytucją w ramach projektu, jedyną dedykowaną specjalnie badaniom w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Cechą charakterystyczną jest otwarcie się na nowe obszary badawcze, silne umiędzynarodowienia, dużą konkurencyjność, doskonałość naukową.

Zespół KNOW (Złożoność wiedzy i pamięć) pracuje w dwóch nakładających się na siebie obszarach: szeroko rozumianych studiów nad wiedzą i nauką – zarówno historycznych, jak i dotyczących współczesnej sytuacji, w tym nauki o danych (data science), wizualizacji danych i wiedzy (data and knowledge visualization), mapowania nauki (science mapping), analiz sieciowych (network analysis). Z kolei studia nad pamięcią wychodząc od badań stricte humanistycznych, otwierają się na kwestia związane z neuronaukami, medycyną, psychologią i psychiatrią, kognitywistyką. W obu aspektach ważne jest podejście komparatystyczne, ale również istotny jest punkt wyjścia – specyfika Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów, jako obszaru odmiennego zarówno od euro-atlantyckich centrów, jak i postkolonialnych obszarów pozaeuropejskich. Tworzymy zespół korzystający odważenie z nowoczesnych narzędzi badawczych, przekraczający ograniczenia dyscyplinarne i dyscyplinujące, skupiając w badaniach uwagę na problemach do rozwiązania.

 

 

Warunki zatrudnienia

o umowa o pracę na stanowiska adiunkta naukowego na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia zatrudnienia do 24 miesięcy

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.