adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

o stopień doktora nauk humanistycznych;

o udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii, w szczególności dotyczący etnologii i antropologii kulturowej

o bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona zagranicznymi publikacjami naukowymi

o doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich

o czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

o doświadczenie organizacyjne w pracy akademickiej.

 

Wymagane dokumenty – dodatkowe informacje

o CV naukowe (autoreferat), maksymalnie 15 000 znaków, zawierające:

o informacje o wykształceniu

o dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

o doświadczenia dydaktyczne i organizacyjne

o krótki opis zainteresowań badawczych

o wykaz publikacji naukowych (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i liczby stron)

o wykaz innych osiągnięć naukowych (np. granty, stypendia, nagrody, projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych)

o kopie dwóch najważniejszych publikacji naukowych z ostatnich pięciu lat (w formie papierowej lub na nośniku cyfrowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.