asystent

Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. 1. Tytuł magistra wychowania fizycznego
2. Udokumentowane kwalifikacje zawodowe:
a. instruktor pilates
b. instruktor fitness
c. instruktor stretching

3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe:

a. co najmniej 4 letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela.
b. staż zawodniczy na poziomie mistrzowskim w gimnastyce ( gimnastyka sportowa,
  gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa, skoki na trampolinie).

4. Praca na UMK jako pierwsze miejsce zatrudnienia.

Oczekiwania:
– zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz jednostki

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. życiorys zawodowy
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
5. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
7. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
8. stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu, ul. św. Józefa 17, pokój G1 09 w terminie do dnia 1.07.2022 lub mailowo ucs@umk.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.07.2022r.
Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2022
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ucs@umk.pl