asystent

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.Dyplom lekarza weterynarii,

2.Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia anatomii na kierunku weterynaria,

3.Publikacje naukowe z listy MNiSW,

4.Udokumentowane doświadczenie kliniczne,

5.Wysoki poziom ustawicznego kształcenia przejawiający się uzyskaniem tytułu specjalisty,

6.Znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie C1,

7.Znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.