asystent

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadają tytuł zawodowy magistra kierunku informatyka,

– posiadają doświadczenie w implementacji oprogramowania naukowego oraz w modelowaniu i weryfikacji systemów współbieżnych lub wieloagentowych,

– posługują się biegle językiem polskim i angielskim

– mają doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

Preferowani będą kandydaci, którzy dodatkowo:

– posiadają publikacje naukowe w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinach pokrewnych opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych,

– posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w uczeniu na odległość (edukacja zdalna),

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.