asystent

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Dyplom magistra inżyniera nauk technicznych uzyskany nie wcześniej niż w 5 ostatnich latach.

2. Dorobek naukowy w zakresie automatyki i robotyki lub elektrotechniki (publikacje, wystąpienia na konferencjach).

3. Doświadczenie w zakresie opracowywania układów sterowania numerycznego dla maszyn o kinematyce równoległej, w szczególności z wykorzystaniem systemów czasu rzeczywistego

4. Znajomość i umiejętność programowania maszyn numerycznych, robotów i sterowników przemysłowych w stopniu umożliwiającym utrzymanie i rozbudowę stanowisk dydaktycznych i badawczych je wykorzystujących oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

5. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.

6. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki i pracy naukowej we współpracy zagranicznej.

7. Posiadanie predyspozycji do pracy badawczo-dydaktycznej.

8. Deklarują prowadzenie badań w zakresie automatyki i robotyki lub elektrotechniki.

9. Deklarują prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku automatyka i robotyka.