asystent dydaktyczny

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają tytuł zawodowy magistra kierunku informatyka,
– posiadają doświadczenie w implementacji oprogramowania naukowego,
– posługują się biegle językiem polskim i angielskim.

Preferowani będą kandydaci, którzy dodatkowo:
– posiadają publikacje naukowe w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinach pokrewnych opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych,
– prowadzą/prowadzili badania w tematyce związanej z szeroko rozumianą sztuczną inteligencją (np. uczenie maszynowe, głębokie sieci neuronowe, systemy z niepełną informacją),
– posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w uczeniu na odległość (edukacja zdalna),

Załączniki