asystent – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie fizyki/optyki/elektroniki/informatyki/matematyki lub pokrewnej.
2. Umiejętności w tworzeniu oprogramowania (Python, C++, C#, itp.) i/lub umiejętności w analizie sygnałów i obrazów (CPU/GPU).
3. Dobry poziom komunikacji w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz dobre umiejętności prezentacji.
4. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w zespole multidyscyplinarnym.

Okres zatrudnienia: 11 miesięcy.
Data rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2022.

Zatrudnienie w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych, Działanie 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Formularze do pobrania:https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4253

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres maciej.szkulmowski@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości „WFAiIS-4/KBiIO/2022„. Termin nadsyłania zgłoszeń: 4.11.2022. Planowane zatrudnienie od dnia 1.12.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na maciej.szkulmowski@fizyka.umk.pl