Asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Asystent – grupa badawczo-dydaktyczna, językoznawstwo, języki migowe, praktyczna nauka języka angielskiego

Termin składania ofert: 2022-12-07

Link do strony: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4276

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

– tytuł magistra,

– udokumentowany dorobek naukowy z językoznawstwa:

o publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach (ze szczególnym uwzględnieniem publikowanych w bazach Web of Science czy Scopus), należy dołączyć kopie 1-3 wybranych publikacji

o czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

o udział w grantach naukowych

o doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.)

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

– dodatkowo, pożądana znajomość języka migowego

Zespół badawczy EVO (zob. https://cles.umk.pl/) działający w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt (https://imsert.umk.pl/) – Interakcje Umysł, Społeczeństwo, Środowisko, poszukuje pracownika na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie językoznawstwa.

Centrum Doskonałości IMSErt  jest flagową instytucją w ramach projektu, jedyną dedykowaną specjalnie badaniom w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Cechą charakterystyczną jest otwarcie się na nowe obszary badawcze, silne umiędzynarodowienie, duża konkurencyjność, doskonałość naukowa.

Warunki zatrudnienia

o umowa o pracę na stanowisko asystenta na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia zatrudnienia do 24 miesięcy.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 – podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania  i ilości stron)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Doskonałości IMSErt UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 401a lub drogą mailową: imsert@umk.pl w terminie do dnia 07.12.2022 (godz. 15:00).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.12.2022

Planowane zatrudnienie od dnia 01.02.2023

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dodatkowe informacje dotyczące stanowiska można uzyskać w administracji Centrum IMSErt: imsert@umk.pl

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/