asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

                                 Asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

                                      literaturoznawstwo, język włoski

LINK DO STRONY:                              https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4213

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

– stopień doktora nauk humanistycznych, literaturoznawstwo;

– publikacje w zakresie literaturoznawstwa włoskiego;

– biegła znajomość języków: włoskiego i polskiego w mowie i piśmie

Oczekiwania:

– aktywność naukowa oraz praca dydaktyczna i organizacyjna w Katedrze Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej UMK.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 – podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– odpis dyplomu doktorskiego

– informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania  i ilości stron)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym.

Dokumenty należy składać/przesłać na adres: Dziekanat Wydziału Humanistycznego, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pok. 117 lub na adres poczty elektronicznej: zwojcik@umk.pl. Termin dostarczenia dokumentów: do dnia 31.08.2025 r. godz. 15:00. Kontakt:  zwojcik @umk.pl@umk.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2022. Planowane zatrudnienie: od dnia 3.10.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zwojcik@umk.pl