Asystent – grupa dydaktyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

                                                              Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Słowa kluczowe: nauczanie języka niemieckiego, rodzimy użytkownik języka niemieckiego, rekomendacja DAAD

LINK DO STRONY: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4200

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagane kwalifikacje:

 – dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych, 

– posługiwanie się językiem niemieckim jako ojczystym;

– mile widziana znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;

– doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej z cudzoziemcami w zakresie nauczania języka niemieckiego na różnych poziomach (Deutsch als Fremdsprache);

– preferowana rekomendacja DAAD.

Dodatkowe oczekiwania wobec kandydata (zadania)

– sprawowanie opieki nad księgozbiorem DAAD;

– współpraca z DAAD;

– działalność popularyzatorska w zakresie niemieckiej oferty stypendialnej dla studentów  filologii germańskiej;

– przygotowywanie autorskich materiałów i pomocy dydaktycznych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 – podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Formularze można pobrać ze strony: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4200

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 117, 116 w terminie do dnia 29.08.2022 r. (do godz. 15:00) lub na adres e-mail norka@umk.pl. Kontakt: zwojcik@umk.pl

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2022

Planowane zatrudnienie od dnia 03.10.2022

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

ADRES POCZTOWY, NA KTÓRY APLIKUJĄCY MOŻE PRZESŁAĆ DOKUMENTY, GDY NIE BĘDZIE CHCIAŁ SKORZYSTAĆ Z SYTEMU ON-LINE:  Dziekanat Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pok. 117.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na norka@umk.pl