Asystent – grupa dydaktyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Asystent dydaktyczny
językoznawstwo, nauczanie j. japońskiego,

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         2022-08-29

LINK DO STRONY:           https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4199

SŁOWA KLUCZOWE:                         język japoński, nauczanie j. japońskiego, językoznawstwo

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

– dyplom studiów wyższych w zakresie nauczania języka japońskiego jako obcego

– rodzimy użytkownik języka japońskiego

– znajomość języka angielskiego i/lub polskiego jako dodatkowy atut

– doświadczenie w prowadzeniu praktycznych zajęć z języka japońskiego na poziomie akademickim.

Oczekiwania:

dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność dydaktyczną i organizacyjną wydziału

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 – podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dokumenty należy składać/ przesłać na adres Dziekanat, Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 117 lub na adres e-mail zwojcik@umk.pl. Termin dostarczenia dokumentów: do 29.08.2022 r. (do godz. 15:00) Kontakt: zwojcik@umk.pl

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2022

Planowane zatrudnienie od dnia 03.10.2022

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zwojcik@umk.pl