asystent

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

o Posiada tytuł zawodowy magistra w dziedzinie psychologii

o Posiada odpowiednio udokumentowane zainteresowania badawcze (publikacje w czasopismach indeksowanych w bazach WoS i/lub Scopus), wystąpienia konferencyjne, prowadzone prace badawcze) w zakresie szeroko rozumianej psychologii rozwojowej, psychologii rozwoju poznawczego i psychologii wychowawczej

o Uczestniczył lub uczestniczy w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, projekty europejskie)

o Posiada doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu psychologii rozwojowej, psychologii wychowawczej i diagnozy psychologicznej

o Złoży pracę doktorską gotową do obrony w ciągu roku

o Ma biegłą znajomość specjalistycznego języka angielskiego (w mowie i piśmie) oraz polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć w tych językach

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.