Lektor języka angielskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– ukończenie uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku filologia angielska

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

– podanie

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

 

 

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPNJO UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11 pokój 1 w terminie do dnia 02.07.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.07.2021 r.

Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2021 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.