profesor uczelni

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– tytuł magistra

– stopień doktora nauk społecznych

– stopień doktora habilitowanego

– obszar badań naukowych wpisujący się w ekonomię rynku pracy

– udokumentowany dorobek naukowy

– publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach (ze szczególnym uwzględnieniem publikowanych w bazach Web of Science czy Scopus), należy dołączyć kopie trzech wybranych publikacji

– czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

– udział w grantach naukowych

– biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie; rozmowa rekrutacyjna w trybie telekonferencji z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona w całości w tym języku w połowie grudnia 2021).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.