profesor uczelni

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– Posiadają stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub nauk o polityce.

– Posiadają odpowiednio udokumentowane zainteresowania badawcze (publikacje, wystąpienia konferencyjne, prowadzone prace badawcze) ukierunkowane na bezpieczeństwo i współczesne zagrożenia wobec państwa oraz bezpieczeństwo społeczne, zwłaszcza w zakresie zagrożeń terrorystycznych, radykalizmów i ekstremizmów politycznych.

– Opublikowały artykuły naukowe w wydawnictwach naukowych znajdujących się w wykazie ministerialnym na poziomie I oraz w czasopismach naukowych, w szczególności indeksowanych w bazie Scopus, WoS oraz które otrzymały finansowanie w ramach ministerialnego programu ,,Wsparcie dla czasopism naukowych”.

– Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim związanych z naukami o bezpieczeństwie.

– Posiadają doświadczenie w pracach redakcji czasopism naukowych.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.