1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: archeologia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie archeologii.
2. Wykształcenie i dorobek z zakresu archeologii epoki kamienia i traseologii (w tym staże w Polsce i zagraniczne).
3. Doświadczenie w zakresie:
a. badań traseologicznych wytworów kościanych z epoki kamienia, w tym szczególnie kolekcji z terenów Niżu Środkowoeuropejskiego oraz Wschodniobałtyckiego;
b. analizy technologiczno-typologicznej wytworów z surowców kostnych społeczności łowiecko-zbierackich paleolitu, mezolitu i subneolitu;
c. identyfikacji, pobierania oraz interpretacji pochodzenia residues (pozostałości organicznych i nieorganicznych)
rejestrowanych na pradziejowych wytworach kamiennych i kościanych;
d. archeologii doświadczalnej, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów podporządkowanych badaniom traseologicznym;
e. obsługi mikroskopów stereoskopowych oraz metalograficznych;
f. dokumentacji fotograficznej oraz fotogrametrycznej zabytków archeologicznych;
4. Udokumentowany dorobek naukowy na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym co najmniej:
a. autorstwo/współautorstwo publikacji w wysokoimpaktowych czasopismach naukowych (indeksowanych w bazach Scopus i/lub Web of Science);
b. czynne uczestnictwo (referaty/postery) w konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce i za granicą;
c. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
d. organizacja konferencji naukowych i obozów letnich w zakresie archeologii doświadczalnej i traseologii.
5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
6. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.