1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: archeologia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie archeologii.
2. Wykształcenie i dorobek z zakresu archeologii okresów: młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów;
3. Doświadczenie w zakresie:
a. badań naukowych dotyczących archeologii okresów: przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów;
b. analizy technologiczno-typologicznej ceramiki oraz typologicznej innych rodzajów zabytków z w/w okresów;
c. organizacji i prowadzenia archeologicznych badań powierzchniowych i wykopaliskowych na stanowiskach z w/w okresów;
4. Udokumentowany dorobek naukowy na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym co najmniej:
a. autorstwo/współautorstwo publikacji w wysokoimpaktowych czasopismach naukowych (indeksowanych w bazach Scopus i/lub Web of Science);
b. czynne uczestnictwo (referaty/postery) w konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce i za granicą;
c. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
d. autorstwo/redakcja monografii naukowych.
5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
6. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym, niemieckiego w stopniu przynajmniej średnim;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.