adiunkt badawczy

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– tytuł magistra
– stopień doktora nauk humanistycznych
– obszar badań naukowych obejmujący bioarcheologię i interdyscyplinarność w zakresie łączenia metod stosowanych w archeologii, antropologii fizycznej i historii, w tym badanie izotopów stabilnych pod kątem diety,

– udokumentowany dorobek naukowy
• publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach (ze szczególnym uwzględnieniem publikowanych w bazach Web of Science czy Scopus), należy dołączyć kopie trzech wybranych publikacji
• czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
• udział w grantach naukowych
• doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.)
– biegła znajomość języka angielskiego i wybranego języka Europy Środkowej i Wschodniej (w mowie i piśmie).

Zespół badawczy PAST (Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective – https://imsert.umk.pl/en/center/past-team/) działający w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt – Interakcje Umysł, Społeczeństwo, Środowisko, kierowany przez Adama Kolę (https://adamkola.eu/), poszukuje badacza na stanowisko adiunkta naukowego (postdoc), w zakresie bioarcheologii.

Stanowisko adiunkta naukowego (postdoc) jest częścią nowego projektu – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w ramach której Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został wybrany jedną z 10 najlepszych uczelni w Polsce i wsparty dodatkowymi środkami na rozwój potencjału naukowego. Centrum Doskonałości IMSErt  jest flagową instytucją w ramach projektu, jedyną dedykowaną specjalnie badaniom w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Cechą charakterystyczną jest otwarcie się na nowe obszary badawcze, silne umiędzynarodowienia, dużą konkurencyjność, doskonałość naukową.

Zespół PAST prowadzi multidyscyplinarne badania obejmujące epoki od paleolitu do czasów nowożytnych. Główne tematy badawcze zespołu to zjawiska społeczno-kulturowe (magia, obrzędy, religia, ekonomia), społeczno-przyrodnicze (eksploatacja zasobów fauny i roślinnej, migracje, zmiany w środowisku przyrodniczym, wymieranie gatunków) oraz technologiczne (produkcja obiekty, eksploatacja i przetwarzanie surowców). Tworzymy zespół korzystający odważnie z nowoczesnych narzędzi badawczych przekraczające ograniczenia dyscyplinarne, skupiając w badaniach uwagę na problemach do rozwiązania.

Warunki zatrudnienia
• umowa o pracę na stanowiska adiunkta naukowego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia zatrudnienia do 24 miesięcy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022
Przewidywane zatrudnienie od dnia 01.10.2022
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dodatkowe informacje dotyczące stanowiska można uzyskać u dyrektora Centrum IMSErt – Adama Koli: adamkola@umk.pl

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Doskonałości IMSErt UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 401a lub drogą mailową: imsert@umk.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.