adiunkt badawczy

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe na kierunku historia.
2. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia uzyskanego poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu nie wcześniej niż 1 października 2015 r.
3. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
4. Dobra znajomość języka angielskiego.
5. Dobra znajomość języka polskiego.
6. Bardzo dobra znajomość paleografii i neografii gotyckiej.
7. Preferowane obszary badawcze: historia miast w średniowieczu i w okresie nowożytnym; kartografia historyczna.
8. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad historią miast.
9. Udokumentowane aktywne uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi.
10. Uczestnictwo w projektach badawczych.

Opis zadań:
1. Kwerendy archiwalne i biblioteczne niezbędne do realizacji projektu.
2. Opracowanie części historycznej i map Atlasu Historycznego Olsztyna.
3. Wykonywanie innych zadań badawczych zleconych przez kierownika projektu związanych z opracowaniem naukowym i edytorskim Atlasu Historycznego Olsztyna.

Wymagane dokumenty:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– odpis dyplomu doktorskiego
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu

Warunki zatrudnienia:
Pełen etat na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych (Post-Doc).
Zatrudnienie na okres 12 miesięcy w ramach realizacji grantu NCN (2020/39/G/HS3/02731, „Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja – opracowanie cyfrowe – badania”).
Wynagrodzenie miesięczne: ok. 7 700 PLN brutto (łączny koszt zatrudnienia: 120 tys. PLN/rok)

Procedura konkursowa:
etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, której tematem może być w szczególności kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego 1 pokój C.0.25 w terminie do dnia 30.09.2022
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.10.2022
Planowane zatrudnienie od dnia 01.11.2022

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat_wnh@umk.pl