DOKTORANT-STYPENDYSTA

  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Ogłoszenie o konkursie na stypendyst(k)ę w projekcie pt. „Migracje międzynarodowe i zakłócenia wzorca płodności – ku nowym wnioskom z krajów o niskiej dzietności” kierowanym przez dr Weronikę Kloc-Nowak (nr grantu NCN 2020/39/D/HS4/02325)

Opis projektu:

Rozpoczynający się projekt badawczy dotyczy powiązania migracji zagranicznych i zaburzeń wzorców dzietności osób migrujących z lub do państw o niskim poziomie dzietności, takich jak Polska (jako kraj wysyłający i przyjmujący migrantów) i Ukraina – kraj pochodzenia największej liczby imigrantów do Polski. W badaniu będziemy szukać odpowiednich sposobów mierzenia poziomu dzietności osób migrujących, uwzględniającego ich wiek i czas od momentu migracji. Korzystając m.in. z danych Labour Force Survey oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności podejmiemy próbę systematycznego ilościowego porównania zachowań prokreacyjnych Polaków w głównych krajach emigracji, oraz tych, którzy wrócili z emigracji, z niemobilnymi mieszkańcami Polski. Przeprowadzimy własny sondaż imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce by zbadać jak w ich wypadku powiązane są moment zamieszkania w Polsce z narodzinami dzieci i jak kształtuje się ich wzorzec dzietności wg wieku. Będziemy sprawdzać jak różne miary dzietności migrantów odzwierciedlają rozkład ich dzietności w zależności od ich wieku w momencie przyjazdu i czasu, jaki upłynął od migracji. Prowadzone przez nas badania mają szansę w istotny sposób poprawić metody pomiaru płodności migrantek i pogłębić dotychczasowe rozumienie przemian dzietności pod wpływem migracji, wypracowane w odmiennych od polskich warunkach krajów zachodniej Europy. Wyniki prowadzonych badań będą mogły mieć zastosowanie w dokładniejszym i trafniejszym prognozowaniu demograficznych skutków emigracji i imigracji oraz być podstawą analizowania reakcji osób migrujących z krajów o niskiej płodności na różne narzędzia polityki społecznej (w szczególności rodzinnej) i ludnościowej.

Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka stypendyst(k)a. Do zadań doktoranta/ki-stypendysty/stypendystki będą należały:

·         ścisła współpraca z kierownikiem projektu, oraz innymi wykonawcami przy realizacji projektu;

·         systematyczny przegląd literatury związanej z tematyką projektu badawczego;

·         pozyskiwanie danych ilościowych z zagranicznych instytutów statystycznych we współpracy z kierownikiem projektu;

·         uczestnictwo w projektowaniu i prowadzeniu analiz ilościowych;

·         uczestnictwo w projektowaniu i analizie danych z badania sondażowego (RDS – Respondent Driven Sampling);

·         współautorstwo artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań.

Liczba stypendiów: 1

Wymagania i oczekiwania wobec stypendysty/ki:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

·         Spełniające przez cały okres wypłacania stypendium wymogi Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Narodowego Centrum Nauki z dn. 14.03.2019r. tj. posiadające:

o   status studenta studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych realizowanych w uczelniach na terytorium Polski,

o   lub status doktoranta w szkole doktorskiej.

o   Osoby posiadające tytuł magistra z ww. dziedzin mogą przystąpić do konkursu, pod warunkiem, że są gotowe wraz z realizacją stypendium niezwłocznie rozpocząć kształcenie w Szkole Doktorskiej UW, tak by spełniać wymogi ww. Regulaminu.

·         wysokie kompetencje i praktyczne doświadczenie w zakresie analizy danych ilościowych w pakietach STATA, SPSS lub R;

·         wiedza i zainteresowania z zakresu demografii;

·         wysoka motywacja do pracy naukowej;

·         biegła (min. C1) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

·         umiejętność organizacji pracy;

·         umiejętność poprawnego i logicznego pisania;

·         udział w konferencjach, warsztatach lub projektach naukowych oraz doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych.

Dodatkowymi atutami będą:

·         doświadczenie w pracy ze zbiorami danych z badań podłużnych, np. POLPAN, Diagnoza Społeczna, SHARE, lub zbiorach BAEL/LFS;

·         zainteresowanie problematyką dzietności;

·         zainteresowanie problematyką migracji i mobilności;

·         gotowość przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat powiązany z projektem.

Warunki zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Wymiar pracy: 36 godzin w tygodniu (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich)

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 01.10.2021

Stypendium w wysokości: 3 000 PLN brutto brutto miesięcznie (około 2 100 netto, jeśli jest to jedyne stypendium pobierane przez doktoranta; stypendium można też łączyć z pobieraniem stypendium ze Szkoły Doktorskiej – patrz dodatkowe informacje poniżej).

Dodatkowe korzyści:

Doktorant/ka lub stypendysta/stypendystka:

·         będzie współautorką/em publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych,

·         będzie uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach naukowych,

·         będzie mieć dostęp do służbowego laptopa, oprogramowania do badań, miejsca do pracy i literatury.

Wymagane dokumenty:

·         CV z listą aktywności naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, udział w konferencjach naukowych, ewentualne publikacje, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości angielskiego, znajomość zagadnień teoretycznych i metodologicznych związanych z tematem projektu, jakie metody badawcze kandydat/ka potrafi wykorzystywać, jakie programy potrafi obsługiwać, ew. doświadczenie zawodowe);

·         podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – do pobrania tutaj: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

·         list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona);

·         próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej lub tekst naukowy) w języku polskim lub angielskim.

Mile widziane będzie dołączenie listu rekomendacyjnego od pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora nauk.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 16.08.2021 godz. 23:59 na adres konkursy.obm@uw.edu.pl z tytułem wiadomości „stypendium SONATA16”. Wybrane osoby będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych: 06-08.09.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10.09.2021

Dodatkowe informacje:

1. Jeśli wyłoniona w konkursie osoba nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej, musi zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej jeszcze w r. ak. 2021/22.

2. Dopuszcza się zatrudnienie studenta z planowaną obroną pracy magisterskiej do końca 2021 roku, jeśli planuje uczestnictwo w Szkole Doktorskiej niezwłocznie po ukończeniu studiów magisterskich. Osoba, która po obronie magisterium/doktoratu utraci status studenta/doktoranta może kontynuować pobieranie stypendium tylko przez 6 miesięcy.

3. Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej w toku zwykłej rekrutacji. Wówczas wypłacana z projektu kwota stypendium naukowego nie będzie pomniejszana o składki ZUS i podatek dochodowy.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.obm@uw.edu.pl