Instruktor

Wydział Wokalno-Aktorski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·         spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478)

·         posiadają dyplom studiów magisterskich w zakresie fortepianu

·         posiadają dodatkowe wykształcenie w zakresie współpracy ze śpiewakami

·         wykazują się doświadczeniem pracy dydaktycznej na poziomie akademickim

·         posiadają znajomość biegłą języków: j. angielskiego,

·         wykazują doświadczenie międzynarodowe zarówno w pracy w teatrach, masterclass, koncertach

 

Wymagane dokumenty:

1.      Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC

2.      Kopia dyplomu magisterskiego, dodatkowe dyplomy, certyfikaty lub zaświadczenia

3.      Przebieg pracy artystycznej i edukacyjnej

4.      Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC)

5.      Curriculum vitae

6.      Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC)

7.      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC)

 

Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca w UMFC”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wokalistyka@chopin.edu.pl