adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 lipca 2021 roku. Zatrudnienie na pełny etat.

I.          Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;

2.         udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach;

3.         udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów związanych z komunikowaniem międzykulturowym;

4.         międzynarodowe doświadczenie naukowe;

5.         udokumentowany udział w grantach jako badacz i/lub uczestnik;

6.         bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego;

7.         znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.

II.        Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.         podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2.         życiorys;

3.         kwestionariusz osobowy;

4.         kopię dyplomu doktorskiego;

5.         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;

6.         wykaz publikacji naukowych;

7.         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

8.         informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);

9.         wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

10.      projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu komunikacji międzykulturowej (konwersatorium na II stopniu studiów);

11.      oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

12.      ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.      Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26 kwietnia 2021 r.

IV.      Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2021 r.

V.        Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.