adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne – adiunkt w Zakładzie Studiów Chińskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021. Zatrudnienie na pełny etat na czas określony.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo/ nauki o kulturze i religii lub w dyscyplinie językoznawstwo;

2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie: literatury i kultury Chin (dyscyplina literaturoznawstwo/ nauki o kulturze i religii), lub języka chińskiego (dyscyplina językoznawstwo);

3. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku sinologia;
4. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
5. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; znajomość języka chińskiego;
6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym Zakładu Studiów Chińskich oraz potrzebami ISKŚiO: zainteresowania badawcze w zakresie kultury chińskiej; doświadczenie w redagowaniu prac zbiorowych oraz organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich; znajomość języka angielskiego na poziomie B2; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.
II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. kopię dyplomu doktorskiego;
5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
6. wykaz publikacji naukowych;
7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego;
8. informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);

9. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendacyjne kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
10. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu historii lub kultury Chin (konwersatorium na I stopniu studiów);

11. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

12. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26.04.2021 r.

IV.Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2021 r.

V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.