adiunkt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

– kandydat powinien: posiadać co najmniej stopień doktora w zakresie prawa, specjalizować się w zakresie prawa pracy lub prawa zabezpieczenia społecznego, posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa pracy lub prawa zabezpieczenia społecznego oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie prawa;
– oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego;
– oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

Kandydaci winni złożyć:

– podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
– życiorys,
– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
– wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
– dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Prawa Pracy – prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, mail: tadeusz.kuczynski@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 28.04.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.06.2021 r.