Adiunkt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.). 

Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

–         życiorys;

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora;

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć  na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;

–         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl,  bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: finanse, finansowanie i planowanie działalności gospodarczej, rachunkowość, podatki, rachunkowość podatkowa, ewidencje podatkowe, analiza finansowa.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

–         Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku;

–         Oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny naukowej Ekonomia i Finanse w 100%;

–         Posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;

–         Legitymować się dobrym dorobkiem naukowym i dydaktycznym z obszaru rachunkowości, podatków, księgowości, finansów;

–         Posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (szczególnie wykładów) na uczelniach wyższych z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, ewidencji podatkowej z zakresu  podatków pośrednich i bezpośrednich, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej źródeł finansowania i analiz finansowych;

–         Posiadać doświadczenie w promotorstwie prac dyplomowych;

–         Wskazana jest znajomość programów finansowo-księgowych takich jak SAGE SYMFONIA, COMARCH ERP OPTIMA;

–         Oczekiwane jest, aby Kandydat posiadał uprawnienia zawodowe z zakresu rachunkowości, doradztwa podatkowego.

Szczegółowych informacji udziela szef Zakładu Zarządzania Finansami – dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.ed.pl

Dokumenty proszę kierować  na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 20.05.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl