Adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2021 r.  Zatrudnienie na pełny etat.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci

– posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo;

– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa i/lub logopedii;

– udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie językoznawstwa i logopedii; udokumentowana praktyka logopedyczna (co najmniej pięcioletnia);

– udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych;

– znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym;

– komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Zakładu Językoznawstwa Stosowanego: zainteresowania badawcze w zakresie logopedii; udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie logopedii i dyscyplin pokrewnych (o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym); kształcenie kandydatów do zawodu logopedy i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla logopedów i neurologopedów.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
– życiorys;
– kwestionariusz osobowy;
– kopię dyplomu doktorskiego;
– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
– wykaz publikacji naukowych;
– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
– informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
– wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
– projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin na I stopniu studiów filologii polskiej z zakresu językoznawstwa lub logopedii;
– oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
– ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III. Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 24.05.2021 r.

IV. Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2021 r.

V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl