Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Białek Jądrowych

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii

Nazwa stanowiska: adiunkt

Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna

Nazwa dyscypliny: biochemia / biotechnologia / inżynieria biomedyczna

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Wymagania:

–          stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej;

–          dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (publikacje eksperymentalne jako pierwszy lub ostatni autor w czasopismach o zasięgu międzynarodowym);

–          udokumentowane doświadczenie i umiejętności realizacji projektów badawczych i pisania projektów;

–          zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, biologią molekularną, biologią jądra komórkowego,  chorobami rzadkimi z grupy nerwowo- mięśniowej, terapiami chorób genetycznych;

–          wymagane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych in vitro (komórki zwierzęce pierwotne i unieśmiertelnione, metody transfekcji), ze szczególnym uwzględnieniem linii komórkowych pochodzenia mięśniowego;

–          doświadczenie w pracy z modelami zwierzęcymi;

–          umiejętność pracy z wektorami wirusowymi (przygotowanie konstruktów, produkcja, analiza, wyprowadzanie linii);

–          doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii lub biologii komórki, znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, w tym technik: klonowanie molekularne, western bloting, technik mikroskopii fluorescencyjnej konfokalnej, PCR w czasie rzeczywistym oraz cytometrii przepływowej;

–          umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum krajowym lub międzynarodowym;

–          minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej;

–          doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich i magisterskich;

–          biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

–          publikowanie w ramach dyscyplin: nauki medyczne, inżynieria biomedyczna;

–          umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;

–          znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, znajomość i wiedza o specyfice pracy w jednostce dydaktyczno-naukowej, codzienną samodzielność.

Dodatkowe wymagania dla cudzoziemców:

–          znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym.

Obowiązki na stanowisku:

–          w obszarze badawczym: prowadzenie badań i analiza wyników, przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych;

–          w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, inżynierii genetycznej, terapii genowej,  molekularnej organizacji komórki i organizacji genomów,  promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich oraz magisterskich.

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca kwietnia 2021r.

Data rozpoczęcia pracy: 1 maja 2021r.

Forma składania ofert: elektronicznie, w formie skanów podpisanych dokumentów

Wymagane dokumenty:

–          podanie skierowane do JM Rektora UWr;

–          życiorys;

–          kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

–          kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;

–          autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informację o mobilności;

–          wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;

–          elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

–          dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Dorota.Nowak@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

–          w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt PBJ WB” w terminie do 15.04.2021 r.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

6.    Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).