Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursowe:

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;

2. Preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: Filozofia kontynentalna: zwłaszcza znajomość i badania sytuujące się w zakresie koncepcji różnych nurtów egzystencjalizmu, hermeneutyki, psychoanalizy i postmodernizmu.

3. Predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego;

4. Sprecyzowane plany naukowe, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi;

5. Znaczący dorobek naukowy, w tym również publikacje anglojęzyczne, wpisujące się w plany badawcze zakładu, do którego kandydat ma być przyjęty;

6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi;

7. Uczestnictwo w projektach badawczych, zarówno jako kierownik, jak i jako uczestnik/wykonawca;

8. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie samodzielnych zajęć (proseminaria, konwersatoria, warsztaty);

9. Zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim i w języku angielskim;

10. Działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

 

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

1. Życiorys;
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;
4. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
5. Autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego;
6. Wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
8. Certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego;
9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: wns@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
Dokumenty przesłać elektronicznie w terminie do dnia 1.04.2021r. na adres praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Współczesnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2021r. Zatrudnienie od 1 października 2021r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do dokumentów należy dołączyć poniższe oświadczenia::

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn