asystent

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

–  podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

–  życiorys;

–  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–  kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;

–  autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;

–  wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;

–  elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

–  dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: Postępowanie administracyjne, egzekucja administracyjna, sąd administracyjny, organ administracji publicznej.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

– Tytuł zawodowy magistra administracji;

– Wszczęty przewód doktorski;

– Osiągnięcia naukowe i zainteresowania badawcze związane z tematyką postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego;

– Zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Zakładu − w szczególności związane z ubieganiem się lub realizacją krajowych lub zagranicznych grantów badawczych;

– Recenzowane publikacje książkowe z zakresu prawa administracyjnego, zwłaszcza procesowego;

– Publikacje w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych lub w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r.;

– Publikacje w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.;

– Co najmniej jedna publikacja w języku innym niż polski;

– Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla praktyków postępowania egzekucyjnego w administracji w tym na studiach podyplomowych;

– Czynny udział w co najmniej 10 ogólnopolskich konferencjach naukowych w tym co najmniej 3 organizowanych przez jednostkę inną niż Uniwersytet Wrocławski;

– Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;

– Doświadczenie zawodowe na stanowisku orzeczniczym w strukturach państwowej lub samorządowej administracji publicznej;

– Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo egzekucyjne;

– Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku naukowo-dydaktycznym w państwowej szkole wyższej;

– Potwierdzone certyfikatem uprawnienia, jak również doświadczenie w prowadzeniu zajęć e-learningowych, będących zaawansowaną formą prowadzenia kształcenia na odległość;

– Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zdalnych, w tym zwłaszcza umiejętność przygotowania oraz przeprowadzenia zarówno zajęć synchronicznych (w czasie rzeczywistym), jak również asynchronicznych (poprzez zamieszczenie materiału audiowizualnego, takiego jak film wideo);

– Biegła obsługa oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia zajęć bądź innych wydarzeń naukowych online – zarówno pakietu Office 365, jak również platform opartych na systemie Moodle oraz innych narzędzi służących do nagrywania, jak i transmisji strumieniowej;

– Doświadczenie w sprawowaniu opieki nad studenckim kołem naukowym i animacji jego działalności;

– Pełnienie funkcji przewodniczącego komitetu organizacyjnego oraz moderatora na ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych;

– Działania w zakresie popularyzującym naukę, takie jak udział w prowadzeniu strony internetowej o tematyce naukowo-dydaktycznej, działalność lub współpraca z kołami naukowymi z różnych ośrodków naukowych, organizacja lub pomoc przy organizacji wydarzeń naukowych, konkursów;

– Ukończenie szkolenia z zakresu przygotowania do wymagań przeciwepidemicznych w związku z zagrożeniem SARS CoV2;

– Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego;

– Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne) w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Sobieralski mail:  Krzysztof.Sobieralski@uwr.edu.pl.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 20.05.2021 r. , z dopiskiem Asystent 1 KPA INA

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.  Przewidywana data zatrudnienia od 1.10.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl