asystent

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

–         życiorys;

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;

–         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, sąd administracyjny, organ administracji publicznej.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

–         Złożył rozprawę doktorską lub posiada opracowany plan badawczy z zakresu problematyki postępowania sądowoadministracyjnego, także w ujęciu prawnoporównawczym oraz posiada zainteresowania naukowe z zakresu administracyjnych kar pieniężnych, problematyki obowiązku współstosowania prawa europejskiego w postępowaniu administracyjnym lub zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.

–         Ukończył jednolite, pięcioletnie, stacjonarne studia magisterskie na kierunku prawo i uzyskał tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie bardzo dobrym (w skali ocen przyjętej na Uniwersytecie Wrocławskim).

–         Odbywa lub odbył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz legitymuje się praktyką w zakresie prawa administracyjnego, w tym podatkowego, potwierdzoną doświadczeniem zawodowym.

–         Posiada potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

–         Uczestniczył czynnie wygłaszając referaty na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim z zakresu prawa administracyjnego, w tym postępowania administracyjnego.

–         Posiada doświadczenie w organizacji ogólnopolskich konferencji naukowych.

–         Jest autorem lub współautorem opublikowanych bądź przyjętych do druku artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w tym również postępowania administracyjnego i prawa podatkowego.

–         Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w polskiej szkole wyższej z przedmiotu Postępowanie administracyjne.

–         Jest członkiem redakcji wysoko punktowanego czasopisma naukowego (co najmniej 70 punktów) znajdującego się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych, stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

–         Posiada zdolność do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów badawczych związanych z realizacją krajowych lub zagranicznych grantów badawczych.

–         Posiada znajomość języka włoskiego.

–         Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym właściwe przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.

–         Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki prawne) w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Sobieralski mail: Krzysztof.Sobieralski@uwr.edu.pl.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 20.05.2021 r.  z dopiskiem Asystent 2 KPA INA.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl