Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne – asystent w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 lipca 2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

I.         Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

– posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo i/lub tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii romańskiej, filologii francuskiej lub pokrewnym oraz tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii polskiej;
– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa francuskiego, językoznawstwa porównawczego francusko-polskiego lub translatologii (opublikowana monografia autorska będzie dodatkowym atutem);
– biegła znajomość języka francuskiego i języka polskiego w mowie i piśmie;
– sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie translatologii i/lub językoznawstwa porównawczego;
– doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu gramatyki kontrastywnej, kultury języka polskiego, dydaktyki przekładu i praktycznej nauki języka francuskiego oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości;
– komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowo-dydaktycznym Zakładu Translatologii oraz potrzebami IFR: wykształcenie zwiększające kompetencje odnoszące się do badań w zakresie przekładu z francuskiego na polski i odwrotnie lub dydaktyki przekładu;

– znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 

II.       Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
– życiorys;
– kwestionariusz osobowy;
– kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię obu dyplomów magisterskich;
– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
– wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
– informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
– wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną na adres Sekretarza Wydziałowej Komisji Konkursowej: barbara.bernacka@uwr.edu.pl i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

– projekt zajęć z zakresu dydaktyki przekładu dla studentów filologii francuskiej (30 godzin ćwiczeń lub konwersatorium na I lub II stopniu studiów);
– oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
– ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
 Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.  Dokumenty należy przesłać na adres praca@uwr.edu.pl 26 kwietnia 2021 r.

IV.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 31 maja 2021 r.

V.    Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.