Adiunkt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

– na czas nieokreślony;

– w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478). 

         Kandydaci winni złożyć:

–  podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

–  życiorys;

–  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–  kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora;

–  autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;

–  wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;

– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

– dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: nauki prawne, prawo administracyjne, organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

– stopień doktora nauk prawnych, preferowany jest doktorat z zakresu prawa administracyjnego;

– specjalizowanie się w zakresie prawa administracyjnego oraz posiadanie dorobku naukowego w tym zakresie, w tym – legitymowanie się opublikowaniem – w latach 2019-2021 – monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny nauki prawne i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism – z zakresu prawa administracyjnego; 

– posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej (w tym uwzględniające umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym) z zakresu zarówno dydaktycznie wyodrębnianego prawa administracyjnego, jak i wyróżnianych w tym zakresie przedmiotów szczegółowych (np. prawa budowlanego, procedur antykorupcyjnych, administracyjnego prawa ustrojowego czy też podejmujących problematykę pogranicza prawa administracyjnego) – w formie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń w tym zakresie; 

– posiadanie doświadczenia zawodowego w kontaktach z praktyką administracyjną;

– dyspozycyjność niezbędna do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w Zakładzie; na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Uniwersytecie Wrocławskim;

– znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim; w przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego;

– oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej nauki prawne) w 100%;
– doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe (granty i inne) będzie dodatkowym atutem.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego – dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr; mail: piotr.lisowski@uwr.edu.pl.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 27.05.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 01.10.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl