Adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej Instytutu Socjologii  (1 etat – umowa na zastępstwo)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Wymogi konkursowe:

1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych.

2. Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego.

3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+.

4. Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, przez który rozumie się:

4.1. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus, Web of Science, ERIH + lub DOAJ

4.2. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie II w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN, redakcja lub rozdział w takiej

4.3. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie I w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN

4.4. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) / Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

4.5. samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN.

5. Warunkiem minimalnym zatrudnienia jest posiadanie przynajmniej jednej publikacji wymienionej w punktach 4.1-4.2 oraz, dodatkowo, przynajmniej dwóch innych publikacji wymienionych w punktach 4.1-4.5. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych realizowanych w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej.

6. Preferowani będą kandydaci i kandydatki, posiadający udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych.

W ocenie kandydatur zostaną wzięte pod uwagę również:

7. Udokumentowana znajomość innego, niż język angielski, obcego języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne.

8. Posiadanie, udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami dydaktycznymi lub publikacjami, kompetencji do prowadzenia przedmiotów na kierunkach socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych lub praca socjalna.

9. Staż lub zatrudnienie w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych lub naukowo-dydaktycznych przez okres przynajmniej trzech miesięcy.

10. Udział z referatami w zagranicznych konferencjach naukowych.

11. Preferowani będą kandydaci i kandydatki, którzy/które posiadają aktualny dorobek naukowy w postaci publikacji wymienionych w punkcie 4 za okres ostatnich 4 lat.

Do obowiązków kandydata będzie należeć:

1.      praca badawcza

2.      przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się  w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach

3.      prowadzenie zajęć  ze studentami studiów I i II stopnia oraz  studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim)

4.      aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne  (w tym międzynarodowe) granty badawcze

5.      aplikowanie o zagraniczne stypendia  naukowe

6.      Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami za granicą

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

1.      podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

2.      kwestionariusz osobowy

3.      życiorys

4.      autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego

5.      wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki

6.      elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego

7.      odpisy dyplomów: poświadczającego uzyskanie tytułu magisterskiego i poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dokumenty przesłać elektronicznie na adres praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta

w terminie do dnia  30 maja 2021r.

ponadto: dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: wns@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.07.2021 r. Zatrudnienie od 01.10.2021 r. do 30.06.2022r. (pełen etat).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl