Adiunkt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

–         życiorys;

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;

–         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

– posiadanie tytułu doktora nauk prawnych;
– posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa;
– zainteresowania badawcze oraz dorobek naukowy z zakresu doktryn politycznych i prawnych, prawa islamu, prawa  krajów Bliskiego Wschodu i praw człowieka (też w kontekście europejskim);

– doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w prowadzeniu ćwiczeń z zakresu statusu kobiety w prawie islamu; historii doktryn politycznych, prawnych i administracyjnych; wstępu do nauki o państwie i polityce;
– udział w międzynarodowych i krajowych  projektach/grantach badawczych;
– posiadanie doświadczenia w pracach organizacyjnych (w tym organizacja i współorganizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych);

– doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopisma naukowego;  
– posiadanie doświadczenie związanego z przewodniczeniem i prowadzeniem prac w ramach studenckich kół naukowych;

 – posiadanie doświadczenia jako referent na międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym referaty wygłaszane w języku angielskim);

-oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego

– oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne – o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Katedry  Doktryn Politycznych i Prawnych – prof. dr hab. Mirosław Sadowski, mail: miroslaw.sadowski@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 27.05.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl