Asystent

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii (na czas określony od 1.10.2021r. do 30.09.2023r.)

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: psychologia

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 21.08.2021r. na adres praca@uwr.edu.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

Wymagania wobec kandydata:

1.       dyplom magistra w zakresie psychologii;

2.       udokumentowane badania i publikacje z zakresu psychologii;

3.       doświadczenie dydaktyczne z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży;

4.       dobra znajomość języka angielskiego;

5.       dyspozycyjność.

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Wykaz wymaganych dokumentów:

a)       podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

b)      życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;

c)       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego magistra w zakresie psychologii;

e)      autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;

f)        wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody oraz projekty edukacyjne;

g)       elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

h)      dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata, sporządzone przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Adres e-mail Przewodniczącego Komisji: artur.blazejewski@uwr.edu.pl

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl