Asystent (zastępstwo)

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Parazytologii Wydziału Nauk Biologicznych UWr

Jednostka organizacyjna: Zakład Parazytologii

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 3 października 2021r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 października 2021r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2021r.

Wymiar etatu: pełny (zastępstwo, rok akademicki 2021/2022)

Wymagania wobec kandydata:

1)    tytuł magistra biologii, mikrobiologii lub pokrewny;

2)    doświadczenie w pracy badawczej z zakresu parazytologii i biologii molekularnej, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach nad patogenami z grupy vector-borne;

3)    znajomość standardowych metod stosowanych w parazytologii i biologii molekularnej (np. przygotowanie materiału do badań parazytologicznych, izolacja DNA, PCR, klonowanie, analizy filogenetyczne);

4)    doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych w szkole wyższej w zakresie parazytologii;

5)    aktywność pozyskiwaniu projektów (np. NAWA, PROM);

6)    udokumentowana współpraca międzynarodowa;

7)    osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, w tym co najmniej 1  publikacja z bazy JCR za minimum 100 punktów zgodnie z aktualnym wykazem ministerialnym  oraz prezentacjami na konferencjach naukowych;

8)    prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych;

9)    wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym:

Określone w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
– kopię dyplomu magistra;
– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych   osiągnięć, w tym na polu popularyzacji nauki;
– wykaz publikacji naukowych (wraz z liczbą punktów za publikację), doniesień konferencyjnych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć;
– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
– oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
– dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty należy nadsyłać pod adresem praca@uwr.edu.pl, w temacie maila wpisując: Asystent w ZPar WNB

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

    Posiada Pani/Pan prawo do:

    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

    – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl