Asystent

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na  stanowisko asystenta w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2021, poz. 478).

         Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

–         życiorys,

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra/stopnia naukowego doktora,

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

–         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: nauki o administracji, prawo budowlane, prawo urzędnicze i etyka urzędnicza, nauka o organizacji i zarządzaniu, współczesne koncepcje zarządzania, organizacja i prowadzenia działalności kulturalnej, samorząd terytorialny

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

– kandydat winien posiadać tytuł zawodowy magistra administracji.
– kandydat winien wykazać się dorobkiem naukowym, w tym udziałem w sieciach naukowych.
– kandydat winien wykazać się doświadczeniem dydaktycznym w dziedzinie: prawa budowlanego, nauki administracji, prawa urzędniczego i etyki urzędniczej, nauki organizacji i zarządzania, współczesnych koncepcji zarządzania, organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej.
– kandydat winien wykazać się  doświadczeniem w kontaktach z praktyką administracyjną.
– oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
– oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne w 100%.
 Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak mail: jerzy.korczak@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 08.07.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.08.2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 1 października 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl