Starszy wykładowca

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski  ogłasza konkurs na stanowisko dydaktyczne – starszy wykładowca w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021. Zatrudnienie na pełny etat.

I.                    Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1.       posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo w zakresie filologii włoskiej lub kierunku pokrewnego;

2.       udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa włoskiego;

3.       udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie językoznawstwa włoskiego i gramatyki opisowej języka włoskiego;

4.       udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych lub instytucji o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym;

5.       znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym;

6.       gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka włoskiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ oraz językoznawstwa i gramatyki opisowej języka włoskiego.

II.                  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2.       życiorys;

3.       kwestionariusz osobowy;

4.       kopię dyplomu doktorskiego;

5.       autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;

6.       wykaz publikacji naukowych i dydaktycznych;

7.       elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub dydaktycznego (opcjonalnie);

8.       wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

9.       projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu językoznawstwa lub gramatyki opisowej języka włoskiego (konwersatorium w języku włoskim na I stopniu studiów);

10.    oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;

11.    ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III.                Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26 kwietnia  2021 r.

IV.                Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2021 r.

V.                  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.