Wykładowca

Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Uniwersytet Wrocławski
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Stanowisko: wykładowca

Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj/czerwiec 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci:

– wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z pedagogiki,

– doświadczenie organizacyjne,

– doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– znajomość regulacji prawnych dotyczących kształcenia nauczycieli,

– uprawnienie do wykonywania zawodu nauczyciela,

– pożądane doświadczenie w kształceniu studentów na specjalnościach nauczycielskich oraz w doskonaleniu nauczycieli.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

– podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy,

– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych oraz wykaz publikacji,

– dwa listy rekomendacyjne, kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej CEN na adres Sekretarza Komisji: donata.zajac@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata, są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy,

– dokument poświadczający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

– kopie dyplomu magisterskiego,

– opis doświadczeń organizacyjnych,

– projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu pedagogiki – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole (konwersatorium),

– oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty proszę wysłać na adres: praca@uwr.edu.pl

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl